Environmental English with Natasha

Vocabulary Girl # No 1

Dobrodošli u našu novu seriju članaka na temu engleskog jezika za ekologiju i životnu sredinu! Nadamo se da ćete uživati i naučiti nešto korisno. Pa da počnemo : 

Zanimljiv je izraz depletion of ozone layer smanjenje ozonskog omotača gde to deplete znači smanjiti se, redukovati suprotno od to complete, completion, a naravno  ozone je ozon a a layer je sloj. 

Da li ste znali  da je wilderness divljina a wildlife flora i fauna ? Uzgred, wilderness se čita sa /-i/ a  wildlife se čita sa /ai-/ i piše se spojeno ! 

Zanimljivo je da je arable land – obradiva površina a  arid land jalova zemlja. Postoji slikovit, metaforičan izraz to leave for more arable pastures…otići trbuhom za kruhom…gde su pastures  pašnjaci

Jako je lep izraz to be carpeted with flowers – biti kao tepihom pokriven cvećem jer a carpet je tepih , to carpet je istovetni glagol koji znači pokriti tepihom, to be carpeted je taj isti  glagol ali u pasivnom obliku tj njegov glagolski pridev trpni. 

Često se koristi   glagol to slash u izrazu to slash fossil fuel emissions gde to slash znači iseći, saseći, redukovati drastično…..fossil fuels su fosilna goriva …( to emit – emitovati, emissions – emisije. Takodje umesto glagola to emit možemo da koristimo frazalni glagol to give off u istom značenju)

Na žalost već se primetilo  da su nastale i greenwashing firms – firme koje samo fiktivno preinače svoje proizvode  da su navodno ekološki i štite životnu sredinu a u suštini nisu ništa mnogo učinili po pitanju ekologije. To whitewash znači prekrečiti zidove u belo, to whitewash history znači prekrečiti istoriju tj sakriti istorijsku istinu a od tog glagola je dalje stvoren to greenwash okrečiti u zeleno…Postoji i sličan idiom to greenwash your office kada se poslovne prostorije i  kancelarije samo kozmetički ovlaš  metaforički ‘prekreče’ da izgledaju ekološki a suštinski nema promene. 

Primetno je sličnost reči dirt vs dearth ali one nisu iste …dirt znači i prljavština i zemlja za sadnju  biljaka ….a dearth je oskudica, nestašica, pomanjkanje.

A bed of roses je aleja ruža a kada kažete da nešto nije ‘a bed of roses’, to znači da nešto u životu ‘nije med i mleko’

Evo dve imenice deforestation krčenje tj seča šuma gde a forest znači šuma a de- prefiks od nje pravi antonim tj. suprotnu reč plus sufiks -ation  ….a slično tome desertification znači kada neki region ili tlo se pretvara vremenom u pustinju gde a desert je pustinja a -ification je sufiks za tvorbu imenice . Ali treba napomenuti da prefiks de- samo u reči deforestation je prefiks za negaciju. 

I na kraju evo jedna neobična reč iz životinjskog sveta koju možda niste znali a to je a wildebeest a to je životinja gnu! 😁

@all rights reserved

Environment English with Natasha

kursevi u mikrogrupama i/ili individualni časovi

nivoi B 1 B 2 C 1 C 2

časovi i kursevi konverzacije u oblasti ekologije

face to face, in company ili online 

Skype Zoom Moodle

nastavni materijali

British Council Learning English org UK 

Teaching English org UK 

Cambridge University Press

Oxford University Press

Macmillan

Pearson Longman

National Geographic

The Guardian environment

BBC environment

Britannica Dictionary 

eco.english.with.natasha@gmail.com

Related posts

Leave a Comment